VARE_img_131_edit2_lo.jpg
 

Mitä coaching on?

Valmennusprosessin lähtökohta on asiakkaan kokemat haasteet ja muutostavoitteet. Coaching antaa johtajille, esimiehille ja vaativaa asiantuntijatyötä tekeville tukea ja työkaluja omien ja organisaation tavoitteiden saavuttamiseen.  

Kehittyminen esimiehenä, yhteistyön lisääntyminen, ilmapiirin parantuminen, korjaavan palauteprosessin toimivuus, avoimen vuorovaikutuksen lisääminen, motivaation ja työilon kasvattaminen ovat vain joitakin myönteisiä vaikutuksia, joita valmennuksella saadaan aikaiseksi. 

Väre selvittää lähtötilanteenne, auttaa määrittämään halutun kehityskulun ja valmentaa teitä tekemään tavoitteistanne totta. Mikä olisi teidän ensimmäinen askeleenne muutokseen?

Coachimme tukevat ja kehittävät valmennettavan kykyä johtaa muita ihmisiä, toimintaa, muutoksia ja itseään. Valmennettavan sitoutuminen ja aito halu kehittyä luovat parhaat edellytykset saavuttaa tuloksia, joihin sekä valmennettava/ valmennettavat että organisaatio ovat tyytyväisiä. 

Coaching on intensiivinen kehittämismuoto, jolla saavutetaan usein jo nopeasti myönteisiä vaikutuksia. Prosessin vaikuttavuutta voidaan mitata alaispalautteiden, itsearviointien ja mahdollisesti myös yrityksen omien tunnuslukujen muutoksen avulla.

 

 

VARE_img_521_edit_lo.jpg

Coaching tuo liiketoimintahyötyä

Tutkimukset osoittavat, että yritykset, jotka ovat käyttäneet coachingia, saavuttavat parempia tuloksia sekä ihmiset kokevat enemmän työniloa. Coachingista on hyötyä, kun haluat hyvästä parasta tai ratkaista ongelmatilanteita. Haasteina voivat olla epäselvä johtaminen, huono työtyytyväisyys tai ilmapiiri, konfliktien käsittelyn ongelmat, korkeat sairauspoissaolot, korkea henkilöstön vaihtuvuus, epäselvät tavoitteet tai epätyytyväiset asiakkaat. Menestyvät yritykset hyötyvät coachingista pyrkiessään kohti huippusuorituksia, ylläpitäessään kasvua ja kannattavuutta sekä luodessaan pitkäjänteisesti kestävää arvoa.

 

Väre malli

Liiketoimintalähtöinen valmennuksemme perustuu Väre -malliin. Keskittymällä olennaiseen sekä vahvistamalla arvostavaa johtajuutta, organisaatiosta kasvaa hyvinvoiva ja kilpailukykyinen huolehtimaan menestyvästä liiketoiminnasta. Potentiaalin vapautuminen johtaa ihmisessä valppauteen ja luovuuteen, joka varmistaa kestävän arvonluonnin muuttuvassa maailmassa. Huomattavaa kilpailuetua organisaatiolle syntyy, kun Väre -mallin osa-alueet ovat tasapainossa.  

vare_malli2-01.png
 

Valmennukset

VARE_img_200_edit2_lo.jpg

Strategisten tavoitteiden kirkastaminen  ja jalkauttaminen

”Ne, jotka ovat tarpeeksi hulluja uskoakseen,
että muuttavat maailman, vielä tekevät sen. "Steve Jobs"

Hyvä tavoite tuntuu tavoittelemisen arvoiselta ja on selkeä ja konkreettinen, jotta ihmiset voivat samaistua ja sitoutua ja jotta sen saavuttamista voi mitata. Valmennus tukee strategiatyötä mahdollistamalla strategian kiteytyksen eli yhteisen näkemyksen muodostamisen, yhteisen kielen löytämisen sekä energian vapautumiseen itse toimeenpanoon. Onnistuminen toimeenpanossa ja sen aikaansaama myönteinen kierre näkyy koko organisaation onnistumisena ja liiketoiminnan menestyksenä. 

Väre valmentaa johtajia, johtoryhmiä ja eri elinkaaren vaiheissa olevia yrityksiä niiden strategiatyössä - tavoitteiden kirkastamisessa ja jalkauttamisessa. Millaisen muutoksen strategiatyössänne haluaisitte laittaa liikkeelle jo tänään?

 

Johtajuuden ja johtajuustaitojen kehittäminen

Suorassa johtamisessa käsketään, johtajuudessa valmennetaan. Arvostavalla tavalla johdetut ovat tuottavia ja aikaansaavia sekä voivat paremmin.

Tiedämme, kuinka valtava vaikutus johtamisella on yrityksen menestykseen. Kuitenkin tutkimukset osoittavat, että kuusi kymmenestä johtajasta on epävarma omasta roolistaan. Kuinka johtaa itseä ja kuinka johtaa muita? Mikä omassa johtamisessa sujuu ja mitä tulisi kehittää?

Johdon valmennukset tukevat liiketoimintaa, koska niiden avulla voi kehittyä käytännön johtamistyössä. Oman toiminnan peilaaminen valmentajan kanssa, uudet näkökulmat ja itsetuntemuksen lisääntyminen parantavat johtajuudessa tarvittavia tunne- ja käyttäytymistaitoja. Tunnistamalla menestystekijät käyttäytymisessä, arvostuksissa, voimavaroissa, ja motivaatiossa, johtajista tulee selkeämpiä niin vuorovaikutuksessaan kuin johtajuudessaan. Väre valmentaa johtajia valmentamaan itseään ja organisaatiotaan kohti menestystä. Haluaisitko sinä olla selkokielinen ja selkeä johtaja? 

Tarjoamme myös valmentavan johtajuuden koulutuksia.

VARE_img_413_edit2_lo.jpg
 
VARE_img_131_edit2_lo.jpg

Kilpailukykyinen organisaatio luo kestävää arvoa

Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara.

Menestys syntyy hyvinvoinnin sivutuotteena. Kun tunnemme olomme hyväksi, asiat luistavat. Yhteistyön lisääntyminen, ilmapiirin parantuminen, korjaavan palauteprosessin toimivuus, avoimen vuorovaikutuksen lisääminen, motivaation ja työilon kasvattaminen ovat vain joitakin myönteisiä vaikutuksia, joita valmennuksella saadaan aikaiseksi. Seuraavassa esimerkkejä Väreen kilpailukykyisen organisaation valmennuksista: 

 • Tiimin kehittäminen ja oppimisen kulttuuri
  Tiimi on enemmän kuin osiensa summa.
   
 • Suorituksen valmentaminen - uudelle tasolle ajattelussa ja toiminnassa
  Itsetuntemus ja itsensä johtaminen auttavat myös toimimaan paremmin toistemme kanssa. 
   
 • Hyvinvoivat ihmiset ja ilo
  Kun tunnet olosi hyväksi, asiat luistavat!
   
 •  Avainhenkilön henkilökohtaisen elämän haasteet
  Muutos on aina myös mahdollisuus.
vare_background.png